مدیریت پروژه

پاسخگویی مناسب به این نیاز منوط به تجزیه و تحلیل شرایط و بررسی راه حلهای موجود در چارچوب هزینه و زمان مورد نظر مشتری میباشد

مواردی وجود دارد که شیوه های متعارف حمل و نقل پاسخگوی نیاز مشتری نبوده و جوابگویی این نیاز مستلزم توجه و فراهم کردن خدمات ویژه میباشد. این نیازها معمولاٌ به علت ابعاد غیر عادی کالا، ویژگی مواد (نظیر خطرناک بودن یا داشتن تاریخ مصرف)، محدودیت زمانی، در دسترس نبودن امکانات عادی حمل از مبداء یا به مقصد و نظایر این میباشد.

پاسخگویی مناسب به این نیاز منوط به تجزیه و تحلیل شرایط و بررسی راه حلهای موجود در چارچوب هزینه و زمان مورد نظر مشتری میباشد.

چارتر کردن هواپیما یا شناور، تخصیص ناوگان ویژه (مثل بوژی)، بسته بندی خاص، همراهی تیم محافظ (بارهای با ارزش بالا) و از این دست پاره ای از مجموعه اقدامات برای مدیریت پروژه ی حمل میباشد.