تحویل کالا به لنج

تحویل کالا به لنج با سرویس ویژه

مشتریانی که مایلند کالای آنها به لنج های دبی یا شارجه تحویل شود میتوانند از سرویس ایرانیان دبی برای این کار و انجام تشریفات گمرکی و بیمه کمک گیرند.

از سالهای دور تجار ایرانی کالاهای خود را با لنج در خلیج فارس جابجا میکرده اند. امروزه نیز به سبب محدودیت بعضی بنادر جنوبی در پهلوگیری و تخلیه ی شناورهای بزرگ از طرفی و سرعت عمل لنج ها از طرف دیگر بخشی از تجارت بین ایران و امارات از طریق لنجها صورت میگیرد. از آنجا که معمولاٌ لنجها قادر به حمل بار بصورت کانتینری نیستند نیاز است تحویل بار به آنها بصورت بسته ای باشد.

مشتری میتواند بار را با کانتینر یا بصورت هوایی به انبارهای ما در دبی و جبل علی رسانده و از آنجا بصورت باز با بسته بندی مناسب تحویل لنج داده و در ایران تحویل گیرد.